Wszystkie artykuły

26.01.2015
Filozofia przyrody zajmuje trwałą pozycję w kulturze cywilizowanego świata. Stwierdzenie to jest oczywiste, jeśli się je rozumie historycznie.
26.01.2015
U początków myśli europejskiej leży zdziwienie światem i zdziwienie matematyką.
26.01.2015
Jedną z centralnych kategorii filozoficznych jest kategoria istnienia.
26.01.2015
W mojej filozoficznej wizji świata ważną rolę odgrywa to, co nazwałem jego matematycznością.
26.01.2015
W jednym z poprzednich artykułów postawiłem tezę, stwierdzającą, że światu należy przypisać pewną obiektywną cechę, dzięki której szczególnie skutecznie można go badać przy pomocy matematyki
26.01.2015
W krótkiej historii uprawiania filozofii w kontekście neuronauk wykształciły się dwa podstawowe nurty rozważań. Pierwszy z nich określany jest filozofią neuronauk, drugi - neurofilozofią.
26.01.2015
Filozofowie rzadko odpowiadali na pytanie, czym jest reguła.
20.01.2015
"Filozofia w nauce” wyrosła z praktyki. Jej bodaj najbardziej wymownym przejawem jest zjawisko określane niekiedy mianem „filozofujących fizyków”.
05.01.2015
Co chciał powiedzieć wielki logik, wskazując na możliwość skonstruowania teorii (na wzór teorii naukowych), której dziedzina obejmowałaby również świat transempiryczny?

Strony